Opšti uslovi putovanja

UVODNA NAPOMENA:

Kupovinom jednog od aranžmana zasnivate pravni odnos sa Organizatorom. Na prijavi – Ugovoru, potpisujete

Klauzulu (upoznat sam sa uslovima putovanja i u potpunosti ću ih poštovati) i na taj način prihvatate ove uslove

koji su za Vas kao i za nas kao Organizatora pravna obaveza. Samo će ovi uslovi putovanja biti osnov za

realizovanje svih eventualnih sporova. Iz tog razloga Vas molimo da ih pažljivo proučite. Obavljeni USLOVI

PUTOVANJA usklađeni su sa važećim Zakonom o turizmu i Zakonom o obligacionim odnosima.

1.PRIJAVE I UPLATE:

Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama organizatora putovanja (u

daljem tekstu: organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu: posrednik), kada posrednik u

potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa kao organizator. Prijava

postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – potvrde o putovanju (u daljem tekstu:

ugovor). Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 30% od cijene aranžmana, a ostatak

ugovorene cijene, 15 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko

putnik, u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao.

2.OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:

Pravo i obaveza organizatora je da: putniku izda ugovor o putovanju,

putniku učini dostupnim program putovanja i opšte uslove putovanja, putniku ponudi osiguranje koje se sastoji

od: zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme boravka u inostranstvu, osiguranje prtljaga, osiguranja od

posljedica nesretnog slučaja i osiguranja od otkaza putovanja, da se stara o pravima i interesima putnika

saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti. Ako organizator ili treće lice koje je u ime organizatora

trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom aranžmanu, ne ispuni, odnosno djelimično ispuni obavezu iz

ugovora ili ako kasni sa njegovim ispunjenjem, putnik može da zahtijeva naknadu štete, uključujući nematerijalnu

štetu. Ako u navedenom slučaju putnik podnese organizatoru zahtjev za naknadu štete iz razloga što treće lice

koje je u ime organizatora trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom aranžmanu, ne ispuni, odnosno

djelimično ispuni obavezu iz ugovora ili ako zakasni sa njenim ispunjenjem, organizator je ovlašten da od trećeg

lica zahtijeva naknadu uplaćenog iznosa. Organizator se oslobađa odgovornosti u gore navedenom slučaju ako

dokaže da je neispunjenje, djelimično ispunjenje ili kašnjenje sa ispunjenjem posljedica putnikovog namjernog ili

krajnje nepažljivog postupanja. Organizator je dužen da posjeduje polisu osiguravajućeg društva, kao jemstvo u

slučajevima: naknade troškova u iznosu plaćene cijene putovanja ukoliko u slučaju stečaja ili insolventnosti

organizatora ne dođe do realizacije ugovorenih usluga, naknade troškova koji su nastali zbog platne

nemogućnosti ili stečaja organizatora za povratak korisnika turističke usluge u mjesto polaska i naknade štete

koja nastane putniku neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora

putovanja.

3.OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA:

Pravo i dužnost putnika je da: se detaljno upozna sa programom putovanja,

opštim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika

za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje prihvatanjem klauzule u potvrdi „Upoznat sam sa programom i

opštim uslovima putovanja i u cjelosti ih prihvatam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno zdravstveno

osiguranje“, uplati ugovorenu cijenu pod uslovima i na način predviđen programom putovanja, organizatoru

blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebne za organizovanje putovanja, garantuje da on, njegove

isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje (granični,

carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi), isplati naknadu koju pričini organizatoru ili trećim licima kršenjem

zakonskih i drugih propisa i ovih uslova. Putnik, prije početka putovanja može prenijeti svoj aranžman na drugog

putnika ukoliko ima sve uslove za putovanje, s tim da je obavezan da u primjerenom roku obavijesti agenciju.

Drugi putnik koji preuzima aranžman i njegov prethodnik solidarno su odgovorni organizatoru za plaćanje cijene i

troškova prenošenja ugovorenih obaveza. U pomenutom slučaju, organizator može zahtijevati samo naknadu

troškova koji nastaju zamjenom putnika.

4.CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:

Cijene su iskazane u domaćoj valuti, ako u programu

putovanja drugačije nije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti

predmet prigovora – reklamacije. Organizator može predvidjeti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu,

putnik plaća direktno ino – partneru. Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje sledeće dvije usluge:

uslugu prevoza, turističkog vodiča-pratioca, smještaja, ishrane ili pripremu i organizaciju putovanja, za koje

usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena. Ukoliko je to navedeno u programu putovanja,

turističko putovanje može sadržati i aerodromske takse, kao i troškove stručnog i lokalnog vodiča i dr. Cijena

aranžmana (ako nešto drugo nuje ugovoreno) ne obuhvata: fakultativne izlete, troškove pribavljanja i izdavanja

viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju, osiguranje koje se ugovara posebno, dodatne usluge: room servis,

korišćenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl. usluge. Sve vrste posebnih usluga

(jednokrevetna soba, dodatni obroci i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja.

Ukoliko putnik zahtjeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu plaća predstavniku ino-partnera u valuti zemlje

u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i

naknadno izvršene usluge po zahtjevu putnika a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac

usluga a koje nisu bile predviđene programom putovanja.

5.POVEĆANJE CIJENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CIJENE:

U ugovoru o turističkom aranžmanu

cijena aranžmana se ne može mijenjati, osim ukoliko je to u ugovoru izričito predviđeno i ako ugovor sadrži

podatke za izračunavanje nove cijene. U skladu sa navedenim, naknadna promjena obračuna cijene aranžmana

može se utvrditi u sledećim slučajevima: Promjene troškova prevoza za više od 5% od ugovorene cijene, a koja

je prouzrokovana promjenom cijena nafte i derivata nafte (gorivo), promjene takse za određene usluge, kao što

su: pristajanje na lukama i aerodromima i uticaja promjene deviznog kursa, ako ta promjena utiče na povećanje

cijene aranžmana više od 5%. Organizator je obavezan da informiše putnika o povećanju cijene kada sazna za

gore navedene okolnosti. Ako organizator zahtijeva povećanje cijene, putnik ima pravo da odustane od ugovora

o turističkom aranžmanu pod uslovom da to odmah saopšti organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik

pisanim putem ne obavijesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom.

Ugovorena cijena ne smije se povećavati ni u kojem slučaju u periodu od 20 radnih dana prije ugovorenog

datuma polaska na putovanje izuzev ako to nije u ugovoru izričito predviđeno. Organizator je u svako doba

ovlašćen da zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene politike, umanji cijenu aranžmana (tzv. ‘’LAST MINUTE’’), pri

čemu će ta cijena biti primjenjena samo na buduće aranžmane i nije od uticaja na već zaključene Ugovore, pa ne

može postavljati osnov bilo kakvih zahtjeva prema organizatoru putovanja za povraćaj eventualne razlike u cijeni.

6.KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Ponuđeni smještajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima

organiozatora opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa

putovanja, ishrana, konfor i druge usluge kategorisani su po lokalnim nacionalnim propisima od strane domicilnih

turističkih uprava a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi po destinacijama.

7.SMJEŠTAJ, TRANSFER I PREVOZ:

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće

bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja.

Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u određenom smještajnom objektu koja se

mogu odnositi na deponovanje novca i drugih dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe,

poštovanje reda, nemogućnost smještaja u sobe prije određenog vremena, broj osoba u sobi, obavezu

napuštanja sobe u određeno vrijeme i sl. Organizator ne može biti odgovoran za štete nastale zbog nepoštovanja

propisanih pravila i običaja. Ako drukčije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije posle 16h na dan

početka korišćenja usluge a napuštanje objekta najkasnije do 9h na dan završetka korišćenja usluge. Usluga ALL

INCLUSIVE podrazumjeva usluge po hotelskim pravilima, što znači da ne mora biti identična u svim objektima i

svim destinacijama. Analogno navedenom, primenjivaće se i važeći principi i pravila prevoznika prilikom transfera

i prevoza putnika.

8.PUTNE ISPRAVE:

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se na državljane Bosne i Hercegovine.

Organizator nije dužan upoznati putnike – državljane drugih država na uslove koji važe za odredišnu ili tranzitnu

zemlju, već je obaveza istog da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno. Putnik za

putovanje u inostranstvo mora imati važeće putne isprave i u roku dostaviti organizatoru ispravne kompletne

potrebne podatke i dokumenta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U protivnom, smatraće se da

je putnik odustao od putovanja. Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost

za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranične vlasti – imigracione službe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji

boravak putniku. Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz naprijed navedenih razloga, primenjuju se odredbe

tačke 10 ovih uslova.

9.ODUSTAJANJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:

Organizator može otkazati putovanje potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u

vrijeme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne

zaključuje. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj

prijavljenih putnika u određenom prevoznom sredstvu treba da bude: za putovanje autobusom 40 putnika, za

putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15

putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80%

popunjenosti kapaciteta. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene

maršute putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, bezbjedonosna situacija u

određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti) bez obaveze isplate štete, odnosno

plaćanja bilo kakve naknade putniku. Ugovoreni smještaj može se zamjeniti samo smještajem u objektu iste ili

više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je dužan prihvatiti promjenu smještaja u drugom objektu iste ili

više kategorije u istom mjestu. Smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika i

povraćaja naknade putniku srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Organizator ne preuzima

odgovornost za promjene programa putovanja usljed nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. Ukoliko

se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.

Organizator je ovlašćen otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, o čemu je dužan

obavjestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj

uplaćenih sredstava u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Putnik može potpuno ili djelimično odustati od ugovora o

turističkom aranžmanu u bilo koje vrijeme prije polaska na putovanje. Ako putnik odustane od ugovora o

turističkom aranžmanu, agencija gubi pravo na naplatu ugovorene cijene, ukoliko je razlog odustajanja opravdan

uz odgovarajuću dokumentaciju. Ako putnik prije počinjanja putovanja blagovremeno odustane od ugovora o

turističkom aranžmanu u primjerenom roku koji se određuje s obzirom na vrstu putovanja u opštim uslovima

putovanja organizatora, organizator ima pravo na naknadu administrativnih troškova, koji ne mogu biti veći od 5%

od vrijednosti aranžmana. U slučaju neblagovremenog odustajanja od ugovora o turističkom aranžmanu,

organizator može od putnika zahtijevati nakndu u određenom procentu od ugovorene cijene a procenat se

utvrđuje srazmjerno periodu preostalom do početka putovanja i to kako slijedi: – 10% ako se putovanje otkaže do

30 dana pre početka, – 20% ako se putovanje otkaže 29 do 15 dana, – 50% ako se putovanje otkaže 14 do 8

dana, – 85% ako se putovanje otkaže 7 do 1 dana, – 100% ako se izvrši na dan ili posle početka putovanja.

Promjena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smještajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se

odustajenjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene

troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti niti izbjeći, i to: bolesti ili

smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, i elementarna nepogoda zvanično

proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru. Organizator

putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbjedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam

organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i

učinjenih troškova (izdavanje vize, polise osiguranja i dr.). Ako prije ugovorenog dana početka putovanja

organizator utvrdi da je prinuđen da izmjeni pojedine bitne odredbe ugovora o turističkom aranžmanu, kao što su

cijena, destinacija, prevozno sredstvo, karakteristike ili kategorije prevoza, datum polaska, vrsta, lokacija,

kategorija ili nivo udobnosti smještaja, obavezan je da izmjene bez odgađanja saopšti putniku, u pisanoj formi ili

na trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan putniku, da bi putnik donio odluku u vezi sa izmjenom ugovora o

turističkom aranžmanu. Ako je putnik sreddstvom komunikacije na daljinu rezervisao aranžman, organizator je

obavezan da izmjene pojedinih bitnih odredbi ugovora o turističkom aranžmanu dostavi putniku sredstvom

komunikacije na daljinu kojim je putnik izvršio rezervaciju. U slučaju obavještenja o izmjeni pojedinih bitnih

odredbi ugovora, putnik ima pravo da: prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem istog ili boljeg

kvaliteta bez obaveze putnika da plati razliku u cijeni, prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem

slabijeg kvaliteta i naknadu za raziku u cijeni i zahtijeva vraćanje uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o

turističkom aranžmanu. Putnik je obavezan da bez odgađanja obavijesti agenciju o svojoj odluci, u pisanoj formi

ili na trajnom nosaču zapisa ili sredstvom komunikacije na daljinu kojim je izvršio rezervaciju. U slučaju raskida

ugovora o turističkom aranžmanu prije polaska na putovanje, organizator je obavezan da putniku refundira

kaparu koju je uplatio i to u roku od 30 dana od dan prijema pisanog obaviještenja putnika o svojoj odluci. Ako za

vrijeme izvršenja ugovora o turističkom aranžmanu dođe do izmjena u aranžmanu, a putnik se odluči da raskine

ugovor o turističkom aranžmanu, u tom slučaju, putnik snosi sam realne troškove usluga organizatora do trenutka

odustajanja od aranžmana. O svakom propustu u vezi sa izvršenjem ugovora o turističkom aranžmanu koji

primjeti na licu mjesta, putnik je obavezan da obavijesti pružaoca odgovarajućih usluga i organizatora ili trgovca

na malo, u pisanoj formi ili na bilo koji drugi odgovarajući način, što je prije moguće. Ukoliko gost ranije napusti

hotel, neće se vršiti refundacija za neiskorišćeni dio aranžmana, bez obzira na dobijenu potvrdu od strane hotela.

Za promjenu aranžmana važe isti uslovi kao i za otkaz aranžmana.

11. REKLAMACIJE:

Organizator je obavezan da realizuje aranžman na način na koji je ugovoren. U slučaju da

aranžman nije realizovan u skladu sa ugovorom o turističkom aranžmanu, putnik može da zahtijeva od

organizatora otklanjanje nedostataka u primjerenom roku. Ako organizator u primjerenom roku ne otkloni

nedostatke u realizaciji ugovora o turističkom aranžmanu putnik može da raskine ugovor. Putnik nije dužan da

organizatoru ostavi primjeren rok za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora o turističkom aranžmanu ako:

pružanje druge odgovarajuće usluge nije moguće ili ako agencija izričito odbije da pruži drugu odgovarajuću

uslugu i nema interes za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora. Organizator snosi troškove povratka

putnika u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovori sa putnikom i druge troškove koji nastanu zbog

raskida ugovora o turističkom aranžmanu. Organizator i lokalni predstavnik organizatora dužni su da bez

odgađanja: odgovore na pritužbe putnika za vrijeme trajanja putovanja i otkolne svako odstupanje od ugovora o

turističkom aranžmanu na koje putnik ukaže. Putnik je obavezan sarađivati sa predstavnikom organizatora i

neposrednog izvršioca usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne

prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu

reklamaciju, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem

usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u 2 primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava 1 primjerak ove

potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u

suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti

izvršen. U slučaju da odstupanje od ugovora o turističkom aranžmanu na koje putnik ukaže nije otklonjeno za

vrijeme trajanja putovanja, putnik ima pravo da zahtijeva srazmjerno umanjenje cijene u skladu sa ovim Opštim

uslovima putovanja na način kako je propisano. Ako odstupanje od ugovora o turističkom aranžmanu na koje

putnik ukaže, a koje nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja predstavlja neizvršenje ili djelimično izvršenje

ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta, putnik može da zahtijeva od agencije povrat uplaćenih

sredstava na osnovu ugovora o turističkom aranžmanu a u skladu sa ovim Opštim uslovima putovanja. Putnik ne

može da zahtijeva umanjenje cijene ako nesvjesno propusti da ukaže na odstupanje između pruženih i

ugovorenih turističkih usluga. Svaki putnik – nosilac ugovora prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće

primiti u postupak grupne prigovore, rekalmacije. Postupak u vezi sa prigovorom:

– Putnik ima pravo da u roku od 3 dana od dana povratka sa putovanja upiše u knjigu utisaka prigovor u slučaju

kada je oštećen u odnosu na zahtijevanu uslugu organizatora ili kada je povrijeđen postupkom zaposlanih lica u

agenciji kao i drugim slučajevima kada smatra da je postupak prema njemu kao korisniku usluga neprikladan.

Putnik je dužan da napisani prigovor potpiše i navede datum potpisanog prigovora u knjigu utisaka uz navođenje

svoje adrese stanovanja, broja lične karte, odnosno putne isprave. Napisani prigovor istovremeno potpisuje i

ovjerava zaposleno lice agencije. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i

dokumentovane prigovore.

– Odgovorno ili zaposleno lice u agenciji je dužno odmah po dostavljanju prigovora u knjigu utisaka prvu kopiju

prigovora dati licu koje je prigovorilo, a drugu kopiju dostaviti tržišnoj inspekciji izuzev ukoliko se postigne

zadovoljavajuće rješenje koje će se zabilježiti i potvrditi potpisima podnosioca prigovora i odgovornog ili

zaposlenog lica u agenciji.

– U slučaju nepostizanja zadovoljavajućeg rješenja, organizator ili agencija je obavezna da odmah ili u roku od 3

radna dana od dana napisanog prigovora, na uloženi prigovor dati odgovor korisniku usluga, podnosiocu

prigovora, a u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja prigovora, kopiju odgovora dostaviti inspekciji.

– Ukoliko organizator ili agencija ne odgovori u datom roku podnosiocu prigovora, organizator je dužan da u roku

od 5 dana od dana isteka navedenog roka, obavijesti tržišnu inspekciju sa obrazloženjem razloga prekoračenja

roka za odgovor na prigovor.

Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik

prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisati potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih

daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora. Dok organizator u navedenom roku ne donese pisani

odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, sudske ustanove ili davanja informacija

u javna glasila. Naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti

već iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Ovim se isključuje pravo kupca

na nadoknadu idealne štete.

12. PRTLJAG:

Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga

putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada

prtljaga. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Organizator putovanje ne preuzima odgovornost

za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno

sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat.

Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr., a

prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.

13. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI:

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise Bosne i

Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno

boravka, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.

14. ZDRAVSTVENI PROPISI:

Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu

vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, podrazumjevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i

obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome.

15. GUBITAK DOKUMENATA:

Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putne isprave, troškove

izdavanja novih isprava, kao i sve druge troškove snosi sam putnik.

16. OSIGURANJE:

Organizator putovanja dužan je ponuditi putniku mogućnost obezbeđenja polisa

zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica

nesrećnog slučaja, kao i osiguranje od otkaza putovanja.Paket putnog osiguranja ili pojedinih vidova osiguranja

objavljeni su na vidnom mjestu u poslovnici i na web sajtu agencije www.stpderventa.com smatraju se sastavnim

dijelom ponude uz program putovanja, ako programom putovanja nije ponuđen neki drugi paket putnog

osiguranja putnika.

17. INFORMACIJE:

Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja ne

obavezuju organizatora putovanja.

18. POPUSTI:

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su

posebno date u programu putovanja su determinisani od strane hotelijera i drugih neposrednih pružaoca usluga i

iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do 2 godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete

navršava 2 godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja).

19. INDIVIDUALNA PUTOVANJA >NA UPIT<:

Kod individualnih „rezervacija na upit“ organizator naplaćuje

troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i drugim troškovima (telefon, telefaks, e-

mail, i dr.) putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 15 eur. Ukoliko

rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana.. Ukoliko rezervaciju

organizator ne potvrdi, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu i potvrđenu

rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cijelosti za pokriće troškova rezervacije.

20. NADLEŽNOST SUDA:

U slučaju spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja.

21. OBAVEZNOST PRIMENE:

Organizator može predvidjeti za pojedine-specifične vidove turističkih putovanja

(npr. đački i omladinski turizam, lov, ribolov, sportski i dr.) posebne uslove putovanja u saglasnosti sa odredbama

ovih uslova. Organizator putovanja može programom putovanja u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja

međunarodnih sportskih, kongresnih i sličnih manifestacija) predvidjeti drugačije uslove u pogledu rokova i visine

naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja i drugih uslova. Odredbe ovih opštih

uslova čine sastavni dio ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obje ugovorne strane, osim

odredbi koje su povoljnije za putnika a definisane su ugovorom, ili programom putovanja organizatora. Ovi opšti

uslovi važe od 01.05.2012. god., i objavljeni su na web sajtu www.stpderventa.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *